Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της FAVI.gr

1. Εισαγωγικές διατάξεις

1.1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι «εμπορικοί όροι»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1751 παράγραφος 1 του Νόμου 89/2012 Συλλ., Αστικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής ο «Αστικός Κώδικας»), ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εμπορικής εταιρείας FAVI a.s., με έδρα στη Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 [οδός Βοντιτσκόβα 710/31, Νοβέ Μεστο, Τ.Κ. 110 00, Πράγα 1], Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: 048 57 402, καταχωρισμένης στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τόμος Β, φάκελος 28244 (εφεξής «ο πάροχος») και τρίτων (εφεξής o «χρήστης») που προκύπτουν από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ( εφεξής η «σύμβαση παροχής υπηρεσιών») που συνάπτονται μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση Διαδικτύου / (εφεξής η «ιστοσελίδα»).

1.2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ του παρόχου και του χρήστη διέπονται περαιτέρω από τους κανόνες συζήτησης, οι οποίοι αποτελούν το Παράρτημα 1 των εμπορικών όρων. Ως εκ τούτου, οι εμπορικοί όροι και οι Κανόνες συζήτησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

1.3. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών και οι εμπορικοί όροι καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

1.4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1752 Αστικού Κώδικα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο πάροχος δικαιούται να αλλάξει μονομερώς τους εμπορικούς όρους σε εύλογο βαθμό. Οι αλλαγές στους εμπορικούς όρους θα κοινοποιούνται στον χρήστη. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αλλαγή των εμπορικών όρων και στην περίπτωση αυτή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εγγράφως με προθεσμία προειδοποίησης ενός (1) μηνός.

1.5. Εκφράζοντας τη συγκατάθεση του για τη νέα έκδοση των εμπορικών όρων από τον χρήστη, οι προηγούμενοι εμπορικοί όροι χάνουν την ισχύ τους και η νέα έκδοση των εμπορικών όρων γίνεται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

2. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών

2.1. Η πρόταση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών γίνεται από τον χρήστη συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα και αποστέλλοντας τα δεδομένα αυτά στον πάροχο κάνοντας κλικ στο πεδίο «Εγγραφή» (εφεξής η «παραγγελία»). Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη στην παραγγελία θεωρούνται σωστά για τους σκοπούς των εμπορικών όρων.

2.2. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας από τον πάροχο, στον χρήστη εμφανίζεται η δυνατότητα να συνδεθεί με το λογαριασμό χρήστη (εφεξής η «αποδοχή»). Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1740, παράγραφος 3 του Αστικού Κώδικα. Με την παράδοση της αποδοχής στον χρήστη, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θεωρείται συναφθείσα.

2.3. Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο πάροχος μπορεί να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών άμεσα μετά τη σύναψή της, ακόμη και πριν από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

2.4. Ο χρήστης λαμβάνει υπόψη ότι ο πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών (να αρνηθεί την εγγραφή του χρήστη), ειδικά με πρόσωπα που έχουν προηγουμένως παραβιάσει ουσιωδώς τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών όρων).

2.5. Ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ΄αποστάσεως κατά τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον χρήστη κατά τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (π.χ. τα έξοδα σύνδεσης με το Διαδίκτυο) καταβάλλονται από τον ίδιο τον χρήστη και δεν διαφέρουν από τη βασική τιμή.

3. Λογαριασμός χρήστη

3.1. Με βάση την εγγραφή χρήστη που έχει γίνει στην ιστοσελίδα, ο χρήστης έχει την πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη της ιστοσελίδας. Από τη διεπαφή χρήστη του, ο χρήστης μπορεί συγκεκριμένα να διαχειρίζεται τα δεδομένα του, να εισάγει και να διαγράφει πληροφορίες για τον εαυτό του, να τις διαχειρίζεται, να εισάγει και να διαγράφει αναρτήσεις ή άλλες πληροφορίες και να τις διαχειρίζεται, καθώς και να εισάγει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό και να τα διαχειρίζεται (εφεξής ο «λογαριασμός χρήστη»).

3.2. Ο λογαριασμός χρήστη του χρήστη θα ενεργοποιηθεί μετά την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα (όταν ο χρήστης συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία).

3.3. Κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, ο χρήστης υποχρεούται τα δεδομένα που εισάγονται από αυτόν να είναι σωστά και ακριβή. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στον λογαριασμό χρήστη σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής. Ο πάροχος θεωρεί σωστά τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη στον λογαριασμό χρήστη. Κάθε χρήστης+0+0 μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό χρήστη.

3.4. Η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη διασφαλίζεται με το όνομα του χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα δεδομένα σύνδεσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση σε άλλους ιστότοπους που διαχειρίζεται ο πάροχος. Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικότητα σχετικά με τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη και αναγνωρίζει ότι ο πάροχος δεν ευθύνεται για παραβίαση αυτής της υποχρέωσης από τον χρήστη.

3.5. Ο πάροχος μπορεί να εμποδίσει τον χρήστη από τη χρήση του λογαριασμού χρήστη, ειδικά εάν ο χρήστης παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

4. Όροι παροχής υπηρεσιών

4.1. Με βάση τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ο χρήστης δικαιούται πρόσβασης στον λογαριασμό χρήστη του. Από τη διεπαφή χρήστη του, ο χρήστης μπορεί κυρίως να διαχειρίζεται τα δεδομένα του, να εισάγει και να διαγράφει πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο του και να τις διαχειρίζεται, να εισάγει και να διαγράφει αναρτήσεις ή άλλες πληροφορίες και να τις διαχειρίζεται, καθώς και να εισάγει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό και να τα διαχειρίζεται, και επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με άλλα πρόσωπα με καθορισμένο τρόπο μέσω της διεπαφής χρήστη (εφεξής η «υπηρεσία»).

4.2. Ο πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία εάν δυσκολίες από την πλευρά του χρήστη ή άλλων προσώπων εμποδίζουν την παροχή της. Έτσι, ο πάροχος δεν χρειάζεται να παρέχει την υπηρεσία, ειδικά σε περίπτωση διακοπών ρεύματος, διακοπής δικτύου δεδομένων, άλλων δυσλειτουργιών που προκαλούνται από τρίτους ή λόγω ανωτέρας βίας.

4.3. Κατά την παροχή της υπηρεσίας μπορεί να υπάρξουν διακοπές, προσωρινοί περιορισμοί, διακοπές ή μειώσεις στην ποιότητα της υπηρεσίας.

4.4. Όλες οι συστάσεις και οι πληροφορίες που εμφανίζονται εντός της υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα, κάτι που ο χρήστης αναγνωρίζει. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επικοινωνεί πάντα με έναν επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με τη χρήση αυτών των συστάσεων και πληροφοριών.

5. Χρήση της υπηρεσίας

5.1. Δεν επιτρέπεται ο χρήστης να αποθηκεύει ή να διαδίδει πληροφορίες εντός της υπηρεσίας, το περιεχόμενο των οποίων έρχεται σε σύγκρουση με γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς που ισχύουν στη Δημοκρατία της Τσεχίας ή σε άλλες χώρες όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, κυρίως το περιεχόμενο, η διάθεση του οποίου στο κοινό:

5.1.1. παρεμβαίνει στα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων,

5.1.2. παρεμβαίνει στα δικαιώματα προστασίας της προσωπικότητας τρίτων,

5.1.3. παραβιάζει τους νομικούς κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία από το μίσος ενός έθνους, εθνοτικής ομάδας, φυλής, θρησκείας, τάξης ή άλλης ομάδας προσώπων ή στον περιορισμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των μελών του.

5.2. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις που έκανε ο χρήστης στο λογαριασμό χρήστη.

5.3. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να στέλνει ανεπίκλητα μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα εντός της υπηρεσίας. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποστέλλει πληροφορίες εντός της υπηρεσίας που είναι φανερά παρόμοιες με τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές τρίτων προκειμένου να προκαλέσουν σύγχυση ή να παραπλανήσουν χρήστες του Διαδικτύου (phishing). Ο χρήστης δεν πρέπει να διαδίδει ιούς υπολογιστών εντός της υπηρεσίας.

5.4. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μηχανισμούς, εργαλεία, λογισμικό ή διαδικασίες εντός της υπηρεσίας που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στη λειτουργία του εξοπλισμού του παρόχου, στην ασφάλεια του Διαδικτύου ή άλλων χρηστών του Διαδικτύου.

5.5. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην απενεργοποίηση ή τον περιορισμό της λειτουργίας του διακομιστή του παρόχου στον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία ή να πραγματοποιεί άλλες επιθέσεις σε αυτόν τον διακομιστή, ούτε να βοηθά τρίτους σε μια τέτοια δραστηριότητα. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό χρήστη και την υπηρεσία με τρόπο που θα περιόριζε αδικαιολόγητα τη χρήση της υπηρεσίας από άλλους πελάτες του παρόχου ή με άλλο τρόπο θα περιόριζε αδικαιολόγητα τον πάροχο. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τον διακομιστή του παρόχου στον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία με αυτοματοποιημένα αιτήματα.

5.6. Ο χρήστης λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 480/2004 Συλλ., περί ορισμένων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και αλλαγής ορισμένων νόμων (Νόμος περί ορισμένων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο πάροχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται από τον χρήστη. Ο χρήστης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τις παράνομες ενέργειες του χρήστη.

5.7. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να προβαίνει στον προληπτικό έλεγχο των πληροφοριών που αποθηκεύονται ή διαδίδονται από τον χρήστη εντός της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να παραβιάζει τους εμπορικούς όρους, γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς ή χρηστά ήθη, ο πάροχος δικαιούται να διαγράψει αυτές τις πληροφορίες ή να εμποδίσει τη διάδοσή τους και ο πάροχος δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο μέρος διεκδικήσει δικαιώματα έναντι του παρόχου σε σχέση με την αποθήκευση ή τη διάδοση των πληροφοριών που αποθηκεύονται ή διαδίδονται από τον χρήστη εντός της υπηρεσίας, ο πάροχος δικαιούται να διαγράψει αμέσως το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται ή διαδίδονται από τον χρήστη εντός της η υπηρεσία.

5.8. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο μέρος διεκδικήσει δικαιώματα έναντι του παρόχου σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον πάροχο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την επίλυση μιας διαφοράς με αυτό το τρίτο μέρος. Σε περίπτωση που ένα τέτοιο τρίτο μέρος ισχυριστεί ότι με την αποθήκευση ή τη διάδοση πληροφοριών που αποθηκεύονται ή διαδίδονται από τον χρήστη ως μέρος της υπηρεσίας, έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του, κυρίως τα δικαιώματα επί των αντικειμένων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ή λόγω του γεγονότος ότι έχει σημειωθεί ανταγωνιστική συμπεριφορά, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον πάροχο για όλα τα πρόσφορα έξοδα που προκύπτουν στον πάροχο σε σχέση με μια διαφορά με ένα τέτοιο τρίτο μέρος.

5.9. Ο χρήστης λαμβάνει υπόψη ότι τα κείμενα, οι φωτογραφίες, το γραφικό και άλλο υλικό που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή είναι διαθέσιμα στα πλαίσια της υπηρεσίας, μπορεί να προστατεύονται μεμονωμένα ή/και στο σύνολό τους (εφεξής αποκαλούμενα από κοινού τα «έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα») με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα ή διατίθενται εντός της υπηρεσίας προστατεύονται από το ειδικό δικαίωμα του δημιουργού της βάσης δεδομένων. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς με τον πάροχο, η εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο βαθμό και με τον τρόπο που καθορίζεται από την ισχύουσα έννομη τάξη. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα με τη μορφή αναπαραγωγής (αντιγραφής) τους με σκοπό την επίτευξη άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ή εμπορικού οφέλους, καθώς και τη χρήση τους με τη μορφή διάδοσης, δανεισμού, έκθεσης ή κοινοποίηση του έργου στο κοινό (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του κοινού μέσω του Διαδικτύου).

6. Ρυθμίσεις αδειοδότησης

6.1. Σε περίπτωση που στα πλαίσια της υπηρεσίας ο χρήστης αποθηκεύει ή διαδίδει πληροφορίες (άυλα περιουσιακά στοιχεία) που υπόκεινται σε προστασία από ορισμένα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής το «έργο»), με την αποθήκευση ή τη διάδοση του έργου εντός της υπηρεσίας, ο χρήστης χορηγεί στον πάροχο δωρεάν εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης του έργου («άδεια»), υπό τους όρους που καθορίζονται παρακάτω. Αυτό δεν επηρεάζει τις διατάξεις του Άρθρου 5.1 των εμπορικών όρων.

6.2. Η άδεια χρήσης του έργου χορηγείται για όλους τους τρόπους χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του έργου στο κοινό μέσω Διαδικτύου), ήτοι χωρίς να περιορίζεται με ποσότητα ή έδαφος. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να χορηγήσει τις εξουσιοδοτήσεις που αποτελούν μέρος της άδειας εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους («υποάδεια»). Ο πάροχος δικαιούται να εκχωρήσει την άδεια χρήσης του έργου σε τρίτους. Ο πάροχος αποκτά την άδεια χρήσης του έργου τη στιγμή της αποθήκευσης ή διανομής του εντός της υπηρεσίας. Η άδεια χορηγείται για περίοδο εβδομήντα (70) ετών από τη στιγμή που το έργο αποθηκεύεται ή διανέμεται εντός της υπηρεσίας. Ο πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την άδεια.

6.3. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να αλλάζει ή να επεξεργάζεται το έργο, να το συμπεριλάβει σε αρχείο και να το συνδυάσει με έργο άλλου δημιουργού (ή με πρόγραμμα υπολογιστή), ενώ το έργο μπορεί επίσης να υποβληθεί στην τροποποίηση, αλλαγή ή επεξεργασία από τρίτους. Σε περίπτωση αλλαγών στο έργο που γίνονται από τον πάροχο (από τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τον πάροχο), χορηγείται στον πάροχο άδεια και για το τροποποιημένο έργο. Ο πάροχος δικαιούται να παρουσιάσει το έργο στο κοινό με την εμπορική του επωνυμία. Εάν πρόκειται για μη δημοσιευμένο έργο, ο πάροχος δικαιούται να το δημοσιεύσει. Για την εργασία, ο πάροχος θα δηλώνει πάντα το ψευδώνυμο του χρήστη (nick) που ανέβασε το έργο εντός της υπηρεσίας.

6.4. Οι διατάξεις των άρθρων 6.1 έως 6.3 των εμπορικών όρων σχετικά με την εξουσιοδότηση του παρόχου εφαρμόζονται αναλογικά σε περιπτώσεις όπου το έργο του χρήστη δεν υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

7. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών

7.1. Ο πάροχος δεν απαιτεί πληρωμή προκαταβολής ή άλλες παρόμοιες πληρωμές.

7.2. Ο χρήστης αποδέχεται ότι τα προγράμματα υπολογιστών που συνθέτουν έναν ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εκτελέσει καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε αυτόν ή σε τρίτους να παρέμβουν ή να χρησιμοποιήσουν προγράμματα υπολογιστών για τα οποία ο πάροχος είναι ο εκτελεστής ή ο χρήστης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

7.3. Σε σχέση με τον χρήστη, ο πάροχος δεν δεσμεύεται από κανέναν κώδικα συμπεριφοράς κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1826 παράγραφος 1 ε) του Αστικού Κώδικα.

7.4. Με την εξώδικη επίλυση των παραπόνων καταναλωτών ασχολείται ο πάροχος μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης στη διεύθυνση επικοινωνίας (άρθρο 11.5). Ο πάροχος θα στείλει πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των παραπόνων του χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

7.5. Για την εξώδικη επίλυση διαφορών καταναλωτών που προκύπτουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αρμόδια είναι η Τσεχική Υπηρεσία Επιθεώρησης Εμπορίου, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 [οδός Στεπάνσκα 567/15, Τ.Κ. 120 00, Πράγα 2], Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: 000 20 869, διεύθυνση Διαδικτύου: https://adr.coi.cz/cs. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση Διαδικτύου http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του παρόχου και του χρήστη που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

7.6. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 [οδός Στεπάνσκα 567/15, Τ.Κ. 120 00, Πράγα 2], διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.evropskyspotrebitel.cz είναι το σημείο επαφής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών).

7.7. Ο πάροχος είναι εξουσιοδοτημένος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ο έλεγχος άσκησης επαγγέλματος διενεργείται από το οικείο Γραφείο άδειων άσκησης επαγγέλματος. Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εποπτεύει τον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Τσεχική Υπηρεσία Επιθεώρησης Εμπορίου εποπτεύει, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τον νόμο 634/1992 Συλλ., περί προστασίας των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ευθύνη του παρόχου για ελαττώματα των υπηρεσιών διέπονται από τις σχετικές γενικά δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις, κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 1914 επ. του Αστικού Κώδικα, και τις διατάξεις του Νόμου 634/1992 Συλλ., περί προστασίας των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ευθύνη του παρόχου για ελαττώματα υπηρεσιών στον πάροχο, ήτοι στη διεύθυνση της έδρας του ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας (άρθρο 11.5).

8. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αποθήκευση cookies

8.1. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης του παρόχου σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη ρυθμίζονται σε ξεχωριστό έγγραφο.

8.2. Ο χρήστης συμφωνεί με την αποθήκευση των λεγόμενων cookies στον υπολογιστή του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους και τους διαφημιστές σε έναν ιστότοπο για να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη κατά την επικοινωνία με την υπηρεσία και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν ορισμένες από τις λειτουργίες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόχου από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών χωρίς να αποθηκεύονται τα λεγόμενα cookies στον υπολογιστή του χρήστη, ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου.

9. Διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

9.1. Εάν δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση, ο χρήστης, ο οποίος είναι καταναλωτής, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1829, παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη σύναψή της. Για μια τέτοια υπαναχώρηση από τη σύμβαση, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα της φόρμας που παρέχεται από τον πάροχο και το οποίο αποτελεί το Παράρτημα 2 των εμπορικών όρων.

9.2. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών τίθεται σε ισχύ την ημέρα σύναψης της. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

9.3. Ο χρήστης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή με την πραγματική πράξη διαγραφής του λογαριασμού χρήστη του.

9.4. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών όρων ή κανόνων συζήτησης) ή από γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς ή σε άλλες περιπτώσεις, ο πάροχος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η καταγγελία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύει από την ημέρα επίδοσης της στον χρήστη. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά ή ορίζεται διαφορετικά από γενικά δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών λήγει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της καταγγελίας.

9.5. Με την καταγγελία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών δεν θίγεται η άδεια που χορηγείται από τον πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 6 των εμπορικών όρων.

10. Επιδόσεις – νομικές διαδικασίες

10.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλη η αλληλογραφία που αφορά τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών πρέπει να παραδίδεται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η επίδοση θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση του πελάτη, δηλαδή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό χρήστη του.

10.2. Στην περίπτωση παράδοσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι το μήνυμα παραλαμβάνεται όταν λαμβάνεται στον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας.

11. Τελικές διατάξεις

11.1. Εάν η σχέση που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή η έννομη σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει ένα διεθνές (ξένο) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση τους διέπεται από το τσεχικό δίκαιο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα. Επιλέγοντας το νόμο σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, ο χρήστης που είναι και ο καταναλωτής δεν στερείται της προστασίας που του παρέχουν οι νομοθετικές διατάξεις, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η συμβατική παρέκκλιση και οι οποίες, ελλείψει επιλογής νόμου, διαφορετικά θα χρησιμοποιούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).

11.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των εμπορικών όρων είναι ή καθίσταται άκυρη ή αναποτελεσματική, η άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη της οποίας η έννοια είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη στη μη έγκυρη διάταξη. Με την ακυρότητα ή την αναποτελεσματικότητα μιας διάταξης δεν θίγεται η εγκυρότητα των άλλων διατάξεων.

11.3. Ο πάροχος δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε τρίτο μέρος, με το οποίο συμφωνεί ο χρήστης.

11.4. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών όρων, αρχειοθετείται από τον πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη στο κοινό.

11.5. Στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου omorfospiti@favi.gr.

Στην Πράγα στις 11 Μαΐου 2018

FAVI a.s.

Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εκπλήρωσης της σύμβασης

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας

1.1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εμπορική εταιρεία FAVI a.s., με έδρα τη Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 [οδός Βοντιτσκόβα 710/31, Νοβέ Μεστο, Τ.Κ. 110 00, Πράγα 1], Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: 048 57 402, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τόμος Β, φάκελος 28244 (εφεξής ο «διαχειριστής»).

1.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: διεύθυνση αλληλογραφίας: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic [οδός Βοντιτσκόβα 710/31, Νοβέ Μεστο, Τ.Κ. 110 00, Πράγα 1, Δημοκρατία της Τσεχίας]. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: omorfospiti@favi.gr. Τηλέφωνο +420 222 362 041.

1.3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Νόμιμος λόγος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2.1. Ο νόμιμος λόγος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το γεγονός ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης μεταξύ εσάς και του διαχειριστή ή για την εφαρμογή μέτρων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής ο «Κανονισμός»).

3. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι η εκπλήρωση της σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή η λήψη μέτρων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

3.2. Δεν υπάρχει αυτόματη ατομική λήψη αποφάσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 22 του Κανονισμού.

4. Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τη διάρκεια των αποτελεσμάτων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από τη σχετική σύμβαση και για την περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς της αρχειοθέτησης σύμφωνα με τους σχετικούς γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο που καθορίζεται από γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς.

5. Άλλοι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5.1. Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα θα είναι άτομα που μαζί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας αποτελούν όμιλο, άτομα που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ για τον υπεύθυνο επεξεργασίας, άτομα που διασφαλίζουν τη λειτουργία πλατφορμών μάρκετινγκ και άτομα που παρέχουν τεχνικές ή οργανωτικές δραστηριότητες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνο επεξεργασίας (επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων).

5.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν σκοπεύει να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) ή διεθνή οργανισμό, με εξαίρεση τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην εταιρεία SendGrid, Inc., με έδρα την 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 και στην εταιρεία The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Οι εταιρείες είναι πιστοποιημένες οντότητες βάσει της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ κατά την έννοια της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 που εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το επαρκές επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

6. Δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων

6.1. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιοριστεί η επεξεργασία τους, το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να στείλετε ένα τέτοιο αίτημα στο e-mail omorfospiti@favi.gr.

6.2. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιάσει ή παραβιάζει τον Κανονισμό, έχετε, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

6.3. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη και την εκπλήρωση της σύμβασης και χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι δυνατή η σύναψη της σύμβασης ή η εκπλήρωσή της από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Πληροφορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων

Η εταιρεία FAVI a.s. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων (προσφορών μάρκετινγκ) με βάση το λεγόμενο έννομο συμφέρον. Κατά της εν λόγω επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή αντίρρηση και σε αυτή την περίπτωση δεν θα σας αποστέλλονται τα εμπορικά μηνύματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των αναλυκότερων πληροφοριών σχετικά με το έννομο συμφέρον, μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας

1.1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι η εμπορική εταιρεία FAVI a.s., με έδρα την Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 [οδός Βοντιτσκόβα 710/31, Νοβέ Μεστο, Τ.Κ. 110 00, Πράγα 1], Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: 048 57 402, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τόμος Β, φάκελος 28244 (εφεξής ο «υπεύθυνος επεξεργασίας»).

1.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: διεύθυνση αλληλογραφίας: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic [οδός Βοντιτσκόβα 710/31, Νοβέ Μεστο, Τ.Κ. 110 00, Πράγα 1, Δημοκρατία της Τσεχίας]. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: omorfospiti@favi.gr. Τηλέφωνο +420 222 362 041.

1.3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.4. Αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης εκπληρώνεται σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται από το διαχειριστή αποκλειστικά για σκοπούς αποστολής εμπορικών μηνυμάτων. Δεν ισχύει για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για διαφορετικό σκοπό και σε διαφορετική νομική βάση, για τις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να παρέχει πληροφορίες θα εκπληρώνεται ξεχωριστά.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2.1. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι το γεγονός ότι αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 σημείο στ) του Κανονισμού αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής ο «Κανονισμός»).

3. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι η αποστολή εμπορικών μηνυμάτων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 480/2004 Συλλ., περί ορισμένων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και αλλαγής ορισμένων νόμων (Νόμος περί ορισμένων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής ο «Νόμος περί ορισμένων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας»).

3.2. Δεν υπάρχει αυτόματη ατομική λήψη αποφάσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 22 του Κανονισμού.

4. Έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας

4.1. Χρησιμοποιείτε την υπηρεσία του διαχειριστή για να λαμβάνετε προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών από τρίτους που αποστέλλονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εμπορικά μηνύματα. Σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών, έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να σας αποστέλλονται τα εμπορικά μηνύματα (ως μέρος των εμπορικών όρων της υπηρεσίας).

4.2. Κατά την αποστολή των εμπορικών μηνυμάτων, ο διαχειριστής τηρεί τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου περί ορισμένων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

4.3. Το σημείο 47 της αιτιολογικής σκέψης του Κανονισμού αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορίας μπορεί να θεωρηθεί ως επεξεργασία που πραγματοποιείται για λόγους έννομου συμφέροντος».

4.4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αξιολογήσει εάν είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την αποστολή των εμπορικών μηνυμάτων, και έχει επίσης πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο αναλογικότητας, συγκρίνοντας τα συμφέροντα της προστασίας σας με τα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων και όσον αφορά το γεγονός ότι ο σκοπός της χρήσης των υπηρεσιών από την πλευρά σας είναι η λήψη εμπορικών μηνυμάτων, και επίσης όσον αφορά το γεγονός ότι θα μπορούσατε και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την περαιτέρω αποστολή των εμπορικών μηνυμάτων σε εσάς, δεν φαίνεται ότι τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας που απαιτούν την προστασία των οικειοθελώς παρεχόμενων προσωπικών σας δεδομένων υπερισχύουν των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας στην αποστολή των εμπορικών μηνυμάτων.

4.5. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι θα μπορούσατε εύλογα να περιμένετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την αποστολή των εμπορικών μηνυμάτων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πιστεύει ότι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της αποστολής των εμπορικών μηνυμάτων σε εσάς είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας (Άρθρο 2.1).

5. Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5.1. Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την διάρκεια του έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας, αλλά όχι περισσότερο από έως ότου υποβληθεί αντίρρηση ή παρόμοιο αίτημα από εσάς κατά της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αποστολή των εμπορικών μηνυμάτων.

6. Άλλοι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

6.1. Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα θα είναι άτομα που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και άτομα που διασφαλίζουν τη λειτουργία πλατφορμών μάρκετινγκ.

6.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν σκοπεύει να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) ή διεθνή οργανισμό, με εξαίρεση τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην εταιρεία SendGrid, Inc., με έδρα την 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 και στην εταιρεία The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Οι εταιρείες είναι πιστοποιημένες οντότητες βάσει της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ κατά την έννοια της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 που εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το επαρκές επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

7. Δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων

7.1. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιοριστεί η επεξεργασία τους.

7.2. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιάσει ή παραβιάζει τον Κανονισμό, έχετε, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

7.3. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή αντίρρηση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν η κατάρτιση προφίλ σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Στην περίπτωση που υποβάλετε αντίρρηση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υφίστανται πλέον επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς. Αυτό δεν επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται σε άλλη νομική βάση ή για άλλο σκοπό.